POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SABINAMUSIC.PL

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) serwisu internetowego i sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.sabinamusic.pl („Serwis”) oraz zasady korzystania z plików cookie. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności uzyska Pan/Pani informację na temat tego kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane, jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Autowynajem.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389755, NIP: 937-265-09-92, („Administrator”).

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisemnie pod adresem wskazanym powyżej, pocztą elektroniczną pod adresem sklep@sabinamusic.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 604-366-706.

2. Dane osobowe

Użytkownicy dokonujący rejestracji w celu założenia konta lub dokonujący zakupu w sklepie internetowym bez zakładania konta, podają Administratorowi swoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą mogą podać administratorowi również dane potrzebne do wystawienia faktury, tj. nazwę działalności i numer NIP.

Ponadto Administrator przetwarza dane zarejestrowanych Użytkowników obejmujące login oraz hasło do konta w Serwisie.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym, przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali rejestracji, przetwarzane są ponadto w celu prawidłowego wykonania przez Administratora usługi prowadzenia konta w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest ich niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym, mogą być ponadto przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowo-księgowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym, mogą być również przetwarzane przez Administratora w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z umowy sprzedaży lub obroną przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Na wyraźne życzenie Użytkownika, jego dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji o nowościach w ofercie sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest zgoda Użytkownika.

Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgodny pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności oraz przypadków, kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz z realizacją zamówień, a w tym:

w związku z hostingiem – home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin;

w związku z obsługą poczty e-mail – home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653
   Szczecin; 

w związku z obsługą systemu identyfikacji kont – ...............................................;

w związku z dostawą przesyłek – UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3
   01-222 Warszawa oraz InPost S.A., ul. Wielicka 28, Equal Business Park,
   Budynek B, 30-552 Kraków;

w związku z obsługą płatności - Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28b, 30-552
   Kraków.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie będą dodatkowo przechowywane przez okres korzystania przez nich z utworzonego konta.

6. Uprawnienia podmiotów danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie danych określonych w niniejszej Polityce Prywatności jest koniecznym warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym oraz rejestracji w Serwisie w celu utworzenia konta. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością złożenia zamówienia oraz rejestracji w Serwisie.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących swoich danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia identyfikatora i hasła do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe odczytywane lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona), umieszczane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mechanizm funkcjonowania Serwisu, w celu identyfikacji użytkowników, wykorzystuje pliki typu cookie.

Serwis korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

pliki niezbędne do działania strony internetowej;

cookie analityczne/badające zasięgi (w celu analizy działań mających miejsce na stronie, np. rozpoznawania i zliczania ilości odwiedzających Użytkowników oraz ich sposobu poruszania się po witrynie);

cookie funkcjonalności (pliki służące do rozpoznawania Użytkowników, którzy powtórnie odwiedzą witrynę, w celu personalizacji jej treści, na przykład poprzez zapamiętanie kraju lub innych preferencji serwisu);

pliki cookie śledzące parametry (służą do rejestrowania informacji o wizytach w witrynie, odwiedzonych stronach oraz klikniętych linkach; wykorzystujemy te dane, aby dopasowywać stronę do zainteresowań Użytkowników).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie stosowania plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

8. Postanowienia końcowe

Serwer Serwisu zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych oraz do tworzenia anonimowych statystyk.

Użytkownicy mogą używać wtyczek społecznościowych i innych elementów umożliwiających publikowanie informacji w innych miejscach w Internecie, na przykład na kontach Użytkowników w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter). Decyzja Użytkownika o ujawnieniu swoich danych osobowych takim podmiotom trzecim podlega zasadom prywatności tych podmiotów trzecich.

Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Serwisie oraz w siedzibie Administratora.

Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Serwisie, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

Dopisałam numer wskazany wczoraj – jeśli jest inny proszę o zmianę.

Mogę prosić o doprecyzowanie? 

Jeśli mają Państwo taki system i korzystają z niego należy wskazać podmiot obsługujący taki system. 

Proszę o sprawdzenie w umowach zgodności wpisanych adresów.