REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SABINAMUSIC.PL

 • Postanowienia ogólne:

  • Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem http://www. sabinamusic.pl  (dalej: „Sklep”) jest Autowynajem.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku - Białej (43-300), przy
   ul. Warszawskiej 299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389755, NIP: 937-265-09-92, (dalej „Autowynajem.EU”). 

  • Klient może kontaktować się z prowadzącym Sklep pisemnie pod adresem wskazanym
   w punkcie 1.1 powyżej, pocztą elektroniczną pod adresem sklep@sabinamusic.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 604-366-706.

  • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki korzystania z usług Sklepu, procedury składania zamówień na dostępne towary, dostarczania zamówionych towarów, zasady dokonywania płatności, uprawnienia
   do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Sklep. 

  • Kupującym w Sklepie może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej „Konsument”) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działający jako przedsiębiorcy (dalej „Przedsiębiorca”). Konsument i Przedsiębiorca w dalszej części Regulaminu zwani
   są łącznie „Klientem”.

  • Osoby rejestrujące się w Sklepie oraz dokonujące tam zakupów podają dane osobowe
   i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Autowynajem.EU. Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych oraz sposobami ich przetwarzania przez Autowynajem.EU są szczegółowo uregulowane w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie internetowej Sklepu. 

 • Zakup towarów

  • Klient może dokonać zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w następujący sposób:

   • Poprzez konto Klienta założone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego prawidłowe wypełnienie wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
    i wymaganych przez prawo zgód umożliwia dokonywanie zakupu towarów oraz korzystanie z dodatkowych opcji konta w Sklepie, jak np. podgląd statusu realizacji zamówienia, historia zamówień. Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo, a dane podawane przez Klienta są niezbędne do świadczenia usług przez Sklep. W trakcie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Klient nadaje sobie „Login i Hasło”, które są jego indywidualnym identyfikatorem. 

   • Bez konieczności rejestracji (założenia konta). Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wymagane przez prawo zgody. 

  • Ceny poszczególnych towarów wskazane w Sklepie, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są jako osobna pozycja przy zamówieniu, informacja o koszcie dostawy podawana jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

  • Cena podana w Sklepie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sklep. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

  • Przedsiębiorca, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury, zaznacza odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. 

  • W celu złożenia zamówienia i zakupu towaru należy wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „kup”, wybrać sposób dostawy towaru, wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, jeżeli dane te różnią się od danych Klienta podanych w procesie rejestracji, kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”.

  • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przesłana zostanie wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia, w której podany zostanie zindywidualizowany numer zamówienia umożliwiający ustalenie statusu realizacji tego zamówienia. 

  • Zapłata za towary nabywane w Sklepie może zostać dokonana tradycyjnym przelewem bankowym lub płatnością online (zwykłym przelewem internetowym lub przelewem przy użyciu serwisu Dotpay). 

  • W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia płatność nie zostanie uregulowana, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia. 

  • Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego zamówienia oraz odmowy realizacji zamówienia z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi, o ile Klient nie uzupełnił ich po odpowiednim wezwaniu. W przypadku zawarcia umowy, której realizacja okazała się następnie niemożliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, Sklep powiadomi o Klienta i uzgodni z nim sposób zwrotu płatności.

 • Realizacja zamówienia

  • Sposób i koszt dostawy towarów jest prezentowany w Sklepie, po wybraniu danego towaru oraz rodzaju przesyłki. Maksymalna waga przesyłki wynosi 5 kg, paczki o wadze powyżej 5 kg będą nadawane na warunkach specjalnych określonych przez Sklep i Klienta indywidualnie.

  • Towary dostarczane są pod adres wskazany w zamówieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Klienta firmą kurierską (UPS) bądź do paczkomatów (InPost). Możliwy jest również osobisty odbiór zamówionych towarów w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, ul. Warszawska 299, Bielsko-Biała. Towary mogą być również dostarczane za granicę do krajów UE, przy czym w przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.     

  • Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sklepu. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu jego doręczania (dostawy), który w przypadku przesyłki kurierskiej krajowej wynosi zazwyczaj 1-2 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki, podobnie w przypadku dostarczenia do paczkomatu 1-2 dni roboczych.

 • Warunki reklamacji

  • Autowynajem.EU jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały określone przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 556-576 k.c.).
  • Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć m.in. pisemnie na adres Sklepu wskazany w pkt 1.1. Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sklepu wskazany w pkt 1.2 Regulaminu. 
  • W przypadku zgłoszenia reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji, informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz odesłać towar na adres wskazany w pkt 1.1. Regulaminu.
  • Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia oraz informuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
  • W przypadku uwzględniania reklamacji Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.
  • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 • Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta 

  • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 5.4. i 5.6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru).

  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu towaru.

  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru.

  • Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 5.1. powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  • Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. 

  • Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. 

  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Autowynajem.EU nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  • Autowynajem.EU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   

 • Postanowienia końcowe

  • Autowynajem.EU może zmienić niniejszy regulamin. Nowa treść Regulaminu wskazywana jest każdorazowo w wiadomości mailowej skierowanej do zarejestrowanych Klientów Sklepu na min. 7 dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
  • W razie braku rozpatrzenia reklamacji, albo w przypadku innych sporów ze Sklepem, Klient może korzystać z pomocy organizacji konsumenckich oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.

***

Załącznik- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Adresat: Autowynajem.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Warszawska 299, 43-300 Bielsko – Biała.

 

Ja, niżej podpisana/y składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

………………………………………………………………………….

Data odbioru towaru: …………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: …………………………………………………………

 

    Podpis Konsumenta:                                     Data:

           ………………………………….                               ……………………